Udvalg og arbejdsgrupper

UDVALG UNDER BRØNDERSLEV MENIGHEDSRÅD 2020-2024

Nedenstående er udvalg og enkeltposter, som SKAL besættes.
Valgene blev foretaget på rådsmøderne i december og januar.

Formand:                              Verner Christensen

Næstformand:                    Mariane Reng Jørgensen

Kontaktperson:                  Birgitte Schierning Nielsen

Deltager i medarb.møder:   Mike Michaelsen

Sikkerhedsleder:                Birgitte Schierning Nielsen

Kirkeværge:                       Poul Anker Knudsen  (valgt uden for rådet)

Bygningskyndig:               Henrik Louis Simonsen

 

Valgbestyrelse:          Michael Peter Hansen (fmd.), Verner Christensen
                                            Mike Michaelsen                                             

Kirkeudvalg:              Kurt Kristensen (fmd.), Henrik Louis Simonsen, Kirsten Knudsen 
                                            Ole Stevns, Mariane Reng Jørgensen 

Kirkegårdsudvalg:    Mike Michaelsen, Kurt Kristensen, Ole Stevns og Grete Mogensen
                                             

Præstegårdsudvalg:    Henrik Louis Simonsen (fmd.) Tabita Rughave Birkbak,
                                                  Mariane Reng Jørgensen, Leif Sonne, Ole Stevns (sekretær)

 Forretningsudvalg:    Verner Christensen, Mariane Reng Jørgensen, Kirsten Knudsen,
                                              Birgitte Schierning Nielsen, Solveig Jeppesen, Mikael K. Rasmussen og John Hinze

Underskr. Berettiget          Verner Christensen, Kirsten Knudsen


Budgetsamråd:                  Kirsten Knudsen, Verner Christensen                  

 

Derudover har menighedsrådet besluttet at nedlægge den gamle udvalgsstruktur - og i stedet samle opgaverne i 8 arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne skal bestå af mindst ét rådsmedlem, én medarbejder og helst én eller flere frivillige - men der må gerne være flere fra samme kategori.

Arbejdsgrupperne er:

  • Gudstjeneste
  • Musik
  • Børn, Unge og Familie (BUF)
  • Menighedspleje og diakoni
  • Aktivitet og kultur for voksne (AKV)
  • Kommunikation
  • Frivillighed
  • Liturgi

 

Grupperne består af følgende:

Medlemmer af arbejdsgrupperne

 

Gudstjeneste

   
Rådsmedlemmer Medarbejdere Frivillige
Leif Sonne
Michael Peter Hansen

Lone Frederiksen
Jonatan Kagan

 

 
     

Musik

   

Rådsmedlemmer

Medarbejdere  

Bjarne D. Nielsen (fmd.)
Mike Michaelsen
Henrik Louis Simonsen
Ole Stevns
Kirsten Knudsen


Lone Frederiksen
Kim Harritsø Olsen
Jonatan Kagan

 
     

Børn, Unge og Familier

   
Rådsmedlemmer Medarbejdere Frivillige

Michael Peter Hansen
Anders Hummelmose

Mirjam Oehlenschlæger 

 

Lærke Kirstein Christensen
     

Menighedspleje og diakoni

   
Rådsmedlemmer Medarbejdere Frivillige

Birgitte Schierning Nielsen
Bjarne D. Nielsen

Mirjam Oehlsenschlæger (fmd.) Else Hansen
     

Aktivitet og kultur for voksne (AKV)

   
Rådsmedlemmer Medarbejdere    Frivillige    

Leif Sonne (fmd.)
Michael Peter Hansen
Mike Michaelsen
 

Jonatan Kagan
Mirjam Oehlsenschlæger
 

 
     

 

Liturgigruppen (hvilende)
   
Rådsmedlemmer Medarbejdere    Frivillige    

Michael Peter Hansen 
Kirsten Knudsen
Ole Stevns
Leif Sonne
 


 
 
     
Kommunikaitonsgruppen
   
Rådsmedlemmer Medarbejdere    Frivillige    


 

Anders H. Pedersen
Jonatan Kagan
Mirjam Oehlenschlæger
Tina Birkbak
Mikael Rasmussen

 
     
Frivillig-gruppen
   
Rådsmedlemmer Medarbejdere Frivillige
Bjarne D. Nielsen

Jonatan Kagan
Anders H. Pedersen
Mirjam Oehlenschlæger

 
     

De enkelte gruppers arbejdsopgaver og ansvarsområder

Gudstjenestegruppen

Målsætning:

Skabe en levende kirke med et bredt udbud af gudstjenester og arrangementer, som rammer forskellige målgrupper og aldersgrupper.

 

Fokusopgaver:

Markedsgudstjeneste

Sommerskoleafslutningsgudstjeneste

Høstgudstjeneste / Fyld Danmarks Kirker

Korshærsgudstjenester

Gudstjenester for udviklingshæmmede

Stillegudstjenester

Skriftemålsgudstjenester

Rytmiske gudstjenester

Børnehavegudstjenester

Dagpleje gudstjenester

Plejehjemsgudstjenester

Gudstjenester på Psyk.

Gudstjenester på Nordstjernen

Andagt på fristedet

Aftengudstjenester med rytmisk musik

Højmesser

Gudstjenester i Gl. Kirke

Skoleafslutninger

Dåbsgudstjenester

Konfirmandgudstjenester

 

Musikgruppen

Målsætning:

At fremme sang- og musikarbejdet i Brønderslev sogn og derigennem være en del af kirkens evangelieformidling - og at arrangere koncerter med fremmede kunstnere af forskellig slags.

Dette ønskes fremmet ved:

-  Gennem synliggørelse, at tilskynde børn, unge og voksne til at deltage i et af kirkens kor eller musikgrupper.

-  At skabe samarbejde, udvikling og fællesskabsfølelse mellem de allerede etablerede kor- og musikgrupper.

 

Fokusopgaver:

Børnekor

Pigekor

Mandskor

Projektkor – ad hoc

Rytmisk musikgruppe

Julekoncerter med egne kor

Julekoncerter (eksterne)

Øvrige koncerter

 

Børn, Unge og Familier - (BUF-gruppen):

Målsætning:

Fokus på kirkens arbejde i forhold til børn, unge og familier

 

Fokusopgaver:

Konfirmandklub

Bindestregen

Minikonfirmander

Babysalmesang

Sommerskole + afslutningsgudstjeneste

Pizza-gudstjenester

Gud og Guf

Tilrettelæggelse, i samråd med kirkepilot, dennes afgangsprojekt

 

Ansættelsesudvalg for kirkepilot

Bindeled til de frivillige grupper i børne- og ungearbejdet.

 

Gruppen for Menighedspleje og diakoni

Målsætning:

at yde diakonalt arbejde. Det diakonale arbejde er fortrinsvist rettet mod sognes borgere og kommer til udtryk ved:

 

Fokusopgaver:

a) Uddeling af julekurve til de i sognet, der har behov for det. Uddeling af julekurve sker i tæt samarbejde med Kommunens social- og sundhedsudvalg.

b) Afholdelse af juleaften i Sognegården for de i provstiet, der har lyst til at deltage. Gruppens medlemmer træffer aftale med frivillige til hjælp med den praktiske udførelse af arrangementet.

c) Afholdelse af nytårsfester for sognets ældre og pensionister i sognegården.

d) Afholdelse af en heldags udflugt i forsommeren for de i sognet, der har lyst til at deltage.

e) Efter behov afholdelse af en mindre udflugt for sognets kørestolsbrugere i forsommeren.

f) Afholdelse af andre arrangementer efter behov

g) Økonomisk hjælp til økonomiske trængte sognebørn i særlige situationer.

 

Under ”Gruppen for Menighedspleje” ligger tillige ansvaret for:

 

a) Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp i marts

b) Sogneindsamling til Kirkens Korshær

 

AKV-gruppen - Aktivitet og Kultur for Voksne:

Målsætning:

Fokus på:       Fællesskab – også ud af huset

                      Udbredelse

                      Kristne livsværdier, vise muligheder for et kristent liv

                      Bryde fordomme – gøre dørtærsklen lav

                      Kirken og sproget skal gøre mere ”tilgængeligt”

 

Fokusopgaver:

Arrangementer som relaterer til begivenheder (eks. Luther arrangementer i 2017/2018)

Sogneeftermiddage

”Spis sammen med mere” aftner / Hverdagsarrangementer

Kristendomskursus + afslutningsgudstjeneste

Integrationsarbejde (bla. Middag på tværs, hygge cafe)

Pilgrimsvandring (bla. ”Vi går påsken i møde”)

Foredragsaftner (evt. i samarbejde med andre)

2. Pinsedag – International gudstjeneste
 

Kommunikationsgruppen:

Målsætning:
Synliggørelse og annoncering i forhold til kirkens arrangementer via Oplandsavisen, hjemmeside, facebook og andre medier.

 

Fokusopgaver:
At være bindeled mellem de enkelte arbejdsgrupper

Være tovholder for udarbejdelse af Årsplan – herunder indkalde præster, relevante ansatte og rådsmedlemmer til et fælles planlægningsmøde

Prioritering og planlægning af de mest fordelagtige medier samt koordinere de ansvarlige i forhold til de enkelte annonceringer

Open By Night og andre arrangementer med fokus på synliggørelse af kirken.

Indgå i samarbejder i forhold til arrangement: Stafet for livet.

   Menighedsrådsmøder